Phân tích sản phẩm

Thống kê doanh thu, lượt bán, lượt xem trong từng ngành hàng cụ thể


Tìm kiếm sản phẩm

# Ảnh Tên sản phẩm Giá Bán 30 ngày Doanh thu 30 ngày Tổng bán Tổng doanh thu Lượt xem CPA Bán trung bình/Ngày Doanh thu trung bình/Ngày Ngày đăng bán Cập nhật Chi tiết
Xem thêm
Thông tin cần biết:

Tại sao có số liệu này? Số liệu được tính tương đối do hệ thống thu thập được.

Số liệu thấp hơn thực tế? Hệ thống không thống kê các sản phẩm có tỷ lệ chuyển đổi thấp hơn 50%.